Sunday, 29 March 2020

Verkondiging 29 maart 2020


Beste parochianen 

We maken bijzondere weken door. Veel mensen zweven op dit moment tussen hoop en vrees. We hopen dat de maatregelen van de overheid zullen werken en de ziekte zal worden tegengehouden. Omdat we de toekomst niet kennen weten we echter niet of deze maatregelen genoeg zullen zijn. We voelen dus ook vrees, de angst dat ook in Nederland de COVID-19 ziekte veel slachtoffers zal maken.

Vanuit het buitenland horen we verdrietige verhalen maar ook in Nederland zijn er ook al consequenties. Alle uitvaarten moeten nu praktisch in besloten kring plaatsvinden. Verschillende kennissen hebben mij al verteld over hoe er een overlijden was in hun vriendenkring of familie, maar ze er hierdoor niet bij konden zijn. Dat is in zichzelf al verdrietig.

Die situatie doet me denken aan de lezing van deze zondag. Jezus gaat naar Bethanië, de plaats waar zijn vrienden Maria, Martha en Lazarus wonen. In de tijd voor telefoon en internet hoorde je vaak pas achteraf dat er iets gebeurd was. Als Jezus het bericht van de zusters van Lazarus ontvangt, met de boodschap dat Lazarus ziek is, is het eigenlijk al te laat.

Als Jezus in Bethanië aankomt is Lazarus al dood en begraven. Jezus voelt het verdriet van de mensen om hen heen, van de familie en vrienden van Lazarus en is zelf ook verdrietig. Jezus is geen “superman” die ver boven ons zijn rondjes maakt en niet aangedaan is door wat er in ons leven gebeurt. 

Als wij verdriet hebben deelt hij dat verdriet omdat Hij van mensen houdt.
Het is pas nadat hij gerouwd heeft met de mensen om Hem heen dat Hij vraagt dat het graf opengemaakt wordt en Hij het grootste wonder van zijn leven volbrengt: Lazarus uit de dood opwekken. De omstanders houden er geen rekening mee dat Jezus dit zou kunnen. Ze weten wel dat Hij een bijzondere man was, dat Hij – als hij op tijd was geweest – Lazarus had kunnen redden. Maar dat Jezus groter is dan alle beperkingen die wij zien, wil er nog niet in.

En toch is het zo. De woorden van Jezus zijn groter dan verdriet en dood en bevrijden Lazarus uit de dood en het graf. Dit wonder is de opmaat naar de Goede Week : de week dat Jezus zelf het lijden en de dood zal ondergaan om zo de hele wereld te kunnen bevrijden.

Nederland zweeft op dit moment tussen hoop en vrees. Dat is begrijpelijk. Wij zijn als christenen geroepen om niet uit angst te leven maar uit hoop en vertrouwen. Dat wij niet moeten vrezen betekent natuurlijk niet dat we geen zorgen moeten hebben om anderen. Integendeel. De zorg voor anderen gaat ons ten diepste aan. Elke dag opnieuw krijgen we een opdracht om de lasten van andere mensen te dragen. Tegelijkertijd weten we dat de dood niet het laatste woord heeft over ons leven. God heeft het laatste woord.

Zo mogen we, wetende dat wij een vriend hebben die met ons mee-lijdt en ons vrij wil maken van alles wat ons onderdrukt in het leven staan. Niet zwevend tussen hoop en vrees, maar met de beide benen op de grond, gereed om te doen wat nodig is.

Amen.

Saturday, 21 March 2020

Woorddienst voor zondag 22 maart 2020


U kunt naar deze viering luisteren door hier te klikken.

Beste mensen.

Goedendag, dit is pastoor Jan-Jaap van Peperstraten vanuit Alkmaar voor de woorddienst van zondag 22 maart 2020

Opening

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

De Genade van de Heer Jezus Christus, de Liefde van God, en de Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

En met uw Geest

Broeders en zusters, beste mensen. Ook deze zondag moeten wij het vieren in de kerk ontberen. In plaats daarvan deze korte gebedsdienst als podcast, als internet-uitzending.

Gebed om Vergeving

We beginnen door alles wat ons dwarszit, alles wat ons vandaag niet lukt, alles waar we bang voor zijn bij God neer te leggen door te bidden

Heer ontferm U over ons        -       Heer ontferm u over ons.  
Christus ontferm U over ons   -       Christus ontferm u over ons
Heer ontferm U over ons        -       Heer ontferm u over ons.  

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed van de dag

Laat ons bidden:
God, Gij maakt de wereld nieuw door wonderbare tekenen van heil. Wij vragen U: geef dat uw Kerk groeit door de sacramenten van eeuwig leven en niet verstoken blijft van hulp in het tijdelijke. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de Eeuwen der Eeuwen. Amen.

Verkondiging

De lezing van het Evangelie voor deze zondag is Johannes 9:1-41 , het verhaal van de Blindgeborene

Ik nodig u uit dit verhaal zelf in uw Bijbel te lezen.

Dan volgt nu de verkondiging voor deze zondag:

Deze zondag lezen we over een belangrijk wonder van Jezus. Hij geneest een man die blindgeboren is en dat lijdt tot allemaal discussie en verwikkelingen. In de tijd van Jezus – een tijd die veel lijkt op die van ons – geloofde men namelijk dat als je ziek was dat kwam omdat jij of je ouders zonde hadden gedaan.

Zieke mensen werden – uit angst – uitgestoten uit de samenleving. Mensen waren bang voor ze en beschuldigden ze van allerlei kwaad. De ziekte is zelfs- zo zeggen sommige mensen – een welverdiende straf van God, een slag die je als mens krijgt omdat je van de waarheid bent afgedwaald.

Dat is een onbarmhartig geloof dat voorbijgaat aan het voorbeeld van zorg en liefde dat God ons geeft. Dat zullen we zo verder zien.
Ook vandaag, nu veel mensen ziek zijn of ziek dreigen te worden horen we dergelijke geluiden. Wie ziek is zal wel onvoorzichtig zijn geweest! En sommige collega’s van mij – gelukkig maar heel weinig – herhaalden die oude woorden. Dat deze ziekte een straf van God is, het virus een verdiende gesel die door God gestuurd is! 

Ook de leerlingen van Jezus gaan van zoiets uit. Dit idee behoort volledig tot hun denkwereld. “Rabbi” vragen ze aan Jezus, “wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?”
Jezus geeft ze vervolgens geen hele verhandeling over wat we in de theologie “het probleem van het kwaad noemen”. 
Hij gaat niet in detail uitleggen waarom het kwaad ook goede mensen treft, waarom de zon opgaat en de regen valt over alle mensen, goede en slechte.

Integendeel: Jezus zegt: ““Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem, die Mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is.”

Wat een mooie en inspirerende woorden voor vandaag. Jezus spreekt een woord van bevrijding: je ziekte is geen weerslag van een zonde van jou of je ouders, maar een oproep om mensen in lichaam en ziel te genezen. God is de God van het Leven, alles wat het leven geneest en sterker maakt is het werk van God. En we hebben nog tijd – het ís nog dag – om de werken van God te doen.

En hoewel wij niet als Jezus mensen met een gebaar en een machtswoord kunnen genezen, kunnen wij wel allemaal een steentje bijdragen om het leven sterker te maken. Om mensen kracht te geven.

Vrijdag hield Zijne Majesteit de Koning een toespraak voor het Nederlandse volk. Hij sprak hele bemoedigende woorden, en één ding wat hij zei kunnen we gebruiken om onze taak inzichtelijk te maken, dat we écht kunnen zien wat we moeten doen. Wat God vandaag van ons vraagt:

Koning Willem-Alexander sprak over twee virussen die nu in de samenleving rondgaan, ze zijn allebei gevaarlijk. Het coronavirus bedreigt ons lichaam – en daar vechten al onze medewerkers in de zorg tegen, en wij ook door ons heel precies aan de instructies van de overheid te houden. Door afstand te houden, niet in groepen samen te komen en ons te isoleren als wij ons niet goed voelen.

Koning Willem-Alexander sprak ook over het eenzaamheidsvirus. Dát virus maakt de ziel van de mensen ziek. Mensen zijn er immers niet op gemaakt om alleen te zijn, we hebben menselijk contact nodig. Ook daar hebben we allemaal een taak. 

Blijf in contact met elkaar, bel elkaar op. Laat niemand achter. Als wij ons afsluiten voor anderen drukken wij ook een boodschap uit: maar dan een negatieve boodschap, géén boodschap van God. Niet iedereen is hulpverlener, maar iedereen kan hoop-verlener zijn. Hoop geven aan anderen.

Een vriend van mij, een arts in het ziekenhuis, voegde dit alles aaneen met een ezelsbruggetje. Die wil ik u graag meegeven:

Sociaal op
Afstand
Maar
Emotioneel
Nabij

SAMEN

Sociaal op
Afstand
Maar
Emotioneel
Nabij

Er komt een tijd dat we niet meer kunnen werken, niks meer kunnen bijdragen. We hopen dat die dag nog ver weg is. Zolang het nog dag is kunnen wij werken. Kunnen wij het leven voor anderen dragelijker maken. Zo kunnen ook wij vandaag en in de komende dagen Gods werk zichtbaar maken in de wereld.
Tot heil van onze medemensen.

Amen.

Geloofsbelijdenis 

Gaan wij samen ons geloof belijden:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden en Gebed

Leggen wij dan onze gebeden voor aan God:

Willen wij vandaag bijzonder bidden voor de Kerk, dat zij mensen mag blijven samenbinden in deze tijd, laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

We bidden voor alle zieken, en alle mensen die voor hen zorgen. Voor artsen, verpleegkundigen, alle zorgmedewerkers. Voor bestuurders, medewerkers van hulpdiensten. Dat God hen kracht en wijsheid geeft. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij voor alle mensen die overleden zijn, dat God hen thuis mag brengen in zijn Rijk. Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij ook voor alle nabestaanden die nu moeilijk afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, in slechts kleine groepen en korte tijd. Dat zijn kracht vinden bij elkaar en bij God. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Goede God, u heeft ons geroepen als leden van uw Kerk in deze dagen. Schenk ons uw kracht, heil en genade, dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Amen.

Gebed

Bidden we samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Onze Lieve Vrouwe ter Nood, bid voor ons
Heilige Willibrord, Beschermer van Holland en Zeeland, bid voor ons
Heilige Michael, bid voor ons

Amen.                    

Thursday, 19 March 2020

Overweging 19 maart 2020


Liever luisteren? De audioversie staat hier

Beste mensen,

Vandaag viert de kerk de feestdag van de Heilige Jozef, de echtgenoot van Maria en – voor de wereld dan toch – de vader van Jezus. 

De heilige Jozef is de beschermheilige van het huis, het gezin en het werk. In een tijd waarin veel mensen veroordeeld zijn tot thuiswerken is dit een zeer geschikte heilige om aan te roepen!

Hoe kunnen we in deze moeilijke tijd waarin we nieuwe routines moeten opbouwen goed het voorbeeld van de Heilige Jozef volgen?

Om te beginnen zette Jozef altijd God centraal in zijn leven. Dat is een belangrijk punt om te maken! Als je God centraal zet, wordt ons hart namelijk niet gekaapt door andere prioriteiten.
Het hart van Jozef zat dus niet vol met loze beloften van de mammon, van succes. 

Als we ons nu proberen ons te houden aan de verwachtingen van gisteren, de nu onhaalbare doelen waar we ons ooit zo optimistisch aan uitleverden, dan worden die binnen de kortste keren boosaardige tirannen, wrede afgoden die ons enkel maar kwellen en pijn doen.

De huidige  situatie trekt zich niets aan van onze ambities en plannen. Deze mogen nu dus ook geen macht over ons hebben. Als u probeert door te werken zoals u altijd gewerkt heeft loopt u binnen enkele weken helemaal vast. Dat is niet goed voor u en ook niet voor de mensen om u heen die u nog hard nodig gaan hebben.

Ten tweede: Jozef leefde vanuit een houding van actieve voorzichtigheid. Hij stelde de veiligheid van Maria en Jezus voor alles. Toen hij gewaarschuwd werd dat het kwaad van Herodes zich over Bethlehem ging storten pakten ze direct in. Toen hij na de dood van Herodes weer terug wilde keren naar Judea luisterde hij ook naar de waarschuwing van Godswege en ontweek ook het gevaar van Archelaus, de zoon van Herodes.

Laten wij op dezelfde manier een houding van actieve voorzichtigheid aannemen. De toekomst is nog lang, maar onvoorzichtigheid brengt ons allen in gevaar. Houdt u zich met zorg aan alle verordeningen van de overheid en het RIVM! Neem geen enkel onnodig risico!

Ten derde: Jozef bewaarde ook de stilte. Dat is een belangrijk punt. De stilte bewaren kan twee dingen betekenen: je onthouden van onnodig commentaar en de rust vinden in je hart.

Het is belangrijk dat we niet proberen overal commentaar op te hebben. Onze meningen – zeker over de maatregelen van de overheid – zijn op dit moment minder interessant. We moeten van een houding van oeverloos spreken naar een houding van actief luisteren gaan. 

Luisteren naar wat anderen nodig hebben, luisteren naar hoe wij kunnen helpen. Als we spreken moet het zijn om te troosten, te bemoedigen en mensen op pad te helpen met hun problemen.

Verder moeten we de stilte zoeken om zo ons hart vrij te maken van onnodige ballast. Vindt momenten van stille overweging, van gebed. Onthoud u ook eventjes, toch minstens een paar uur per dag van de barrage aan nieuws die nu over ons komt. Er zullen grote dingen van ons gevraagd worden, en we kunnen alleen paraat staan als ons hart niet bij voorbaat al neerzijgt van vermoeidheid.

Ik wil besluiten met gebed voor alle mensen die hun dagelijks werk moeten doen, zeker in de cruciale beroepen. 

De mensen die zorgen voor onze medische zorg, onze boodschappen, de riolering en vuilverwerking. Ook voor alle vrijwilligers die zorgen dat hun buren die misschien niet mobiel zijn niks tekort komen.

En we willen ook bidden voor alle mensen die nu werkeloos thuis moeten zitten. Ondernemers wiens handel van de één op de andere dag verdampt is. ZZP’ers met weinig reserves. Dat God hen allen kracht geeft.

Bidden we samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Onze Lieve Vrouwe ter Nood, bid voor ons
Heilige Jozef, bid voor ons 
Heilige Willibrord, Beschermer van Holland en Zeeland, bid voor ons
Heilige Michael , bid voor ons

Amen.