Saturday, 21 March 2020

Woorddienst voor zondag 22 maart 2020


U kunt naar deze viering luisteren door hier te klikken.

Beste mensen.

Goedendag, dit is pastoor Jan-Jaap van Peperstraten vanuit Alkmaar voor de woorddienst van zondag 22 maart 2020

Opening

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

De Genade van de Heer Jezus Christus, de Liefde van God, en de Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

En met uw Geest

Broeders en zusters, beste mensen. Ook deze zondag moeten wij het vieren in de kerk ontberen. In plaats daarvan deze korte gebedsdienst als podcast, als internet-uitzending.

Gebed om Vergeving

We beginnen door alles wat ons dwarszit, alles wat ons vandaag niet lukt, alles waar we bang voor zijn bij God neer te leggen door te bidden

Heer ontferm U over ons        -       Heer ontferm u over ons.  
Christus ontferm U over ons   -       Christus ontferm u over ons
Heer ontferm U over ons        -       Heer ontferm u over ons.  

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed van de dag

Laat ons bidden:
God, Gij maakt de wereld nieuw door wonderbare tekenen van heil. Wij vragen U: geef dat uw Kerk groeit door de sacramenten van eeuwig leven en niet verstoken blijft van hulp in het tijdelijke. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de Eeuwen der Eeuwen. Amen.

Verkondiging

De lezing van het Evangelie voor deze zondag is Johannes 9:1-41 , het verhaal van de Blindgeborene

Ik nodig u uit dit verhaal zelf in uw Bijbel te lezen.

Dan volgt nu de verkondiging voor deze zondag:

Deze zondag lezen we over een belangrijk wonder van Jezus. Hij geneest een man die blindgeboren is en dat lijdt tot allemaal discussie en verwikkelingen. In de tijd van Jezus – een tijd die veel lijkt op die van ons – geloofde men namelijk dat als je ziek was dat kwam omdat jij of je ouders zonde hadden gedaan.

Zieke mensen werden – uit angst – uitgestoten uit de samenleving. Mensen waren bang voor ze en beschuldigden ze van allerlei kwaad. De ziekte is zelfs- zo zeggen sommige mensen – een welverdiende straf van God, een slag die je als mens krijgt omdat je van de waarheid bent afgedwaald.

Dat is een onbarmhartig geloof dat voorbijgaat aan het voorbeeld van zorg en liefde dat God ons geeft. Dat zullen we zo verder zien.
Ook vandaag, nu veel mensen ziek zijn of ziek dreigen te worden horen we dergelijke geluiden. Wie ziek is zal wel onvoorzichtig zijn geweest! En sommige collega’s van mij – gelukkig maar heel weinig – herhaalden die oude woorden. Dat deze ziekte een straf van God is, het virus een verdiende gesel die door God gestuurd is! 

Ook de leerlingen van Jezus gaan van zoiets uit. Dit idee behoort volledig tot hun denkwereld. “Rabbi” vragen ze aan Jezus, “wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?”
Jezus geeft ze vervolgens geen hele verhandeling over wat we in de theologie “het probleem van het kwaad noemen”. 
Hij gaat niet in detail uitleggen waarom het kwaad ook goede mensen treft, waarom de zon opgaat en de regen valt over alle mensen, goede en slechte.

Integendeel: Jezus zegt: ““Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem, die Mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is.”

Wat een mooie en inspirerende woorden voor vandaag. Jezus spreekt een woord van bevrijding: je ziekte is geen weerslag van een zonde van jou of je ouders, maar een oproep om mensen in lichaam en ziel te genezen. God is de God van het Leven, alles wat het leven geneest en sterker maakt is het werk van God. En we hebben nog tijd – het ís nog dag – om de werken van God te doen.

En hoewel wij niet als Jezus mensen met een gebaar en een machtswoord kunnen genezen, kunnen wij wel allemaal een steentje bijdragen om het leven sterker te maken. Om mensen kracht te geven.

Vrijdag hield Zijne Majesteit de Koning een toespraak voor het Nederlandse volk. Hij sprak hele bemoedigende woorden, en één ding wat hij zei kunnen we gebruiken om onze taak inzichtelijk te maken, dat we écht kunnen zien wat we moeten doen. Wat God vandaag van ons vraagt:

Koning Willem-Alexander sprak over twee virussen die nu in de samenleving rondgaan, ze zijn allebei gevaarlijk. Het coronavirus bedreigt ons lichaam – en daar vechten al onze medewerkers in de zorg tegen, en wij ook door ons heel precies aan de instructies van de overheid te houden. Door afstand te houden, niet in groepen samen te komen en ons te isoleren als wij ons niet goed voelen.

Koning Willem-Alexander sprak ook over het eenzaamheidsvirus. Dát virus maakt de ziel van de mensen ziek. Mensen zijn er immers niet op gemaakt om alleen te zijn, we hebben menselijk contact nodig. Ook daar hebben we allemaal een taak. 

Blijf in contact met elkaar, bel elkaar op. Laat niemand achter. Als wij ons afsluiten voor anderen drukken wij ook een boodschap uit: maar dan een negatieve boodschap, géén boodschap van God. Niet iedereen is hulpverlener, maar iedereen kan hoop-verlener zijn. Hoop geven aan anderen.

Een vriend van mij, een arts in het ziekenhuis, voegde dit alles aaneen met een ezelsbruggetje. Die wil ik u graag meegeven:

Sociaal op
Afstand
Maar
Emotioneel
Nabij

SAMEN

Sociaal op
Afstand
Maar
Emotioneel
Nabij

Er komt een tijd dat we niet meer kunnen werken, niks meer kunnen bijdragen. We hopen dat die dag nog ver weg is. Zolang het nog dag is kunnen wij werken. Kunnen wij het leven voor anderen dragelijker maken. Zo kunnen ook wij vandaag en in de komende dagen Gods werk zichtbaar maken in de wereld.
Tot heil van onze medemensen.

Amen.

Geloofsbelijdenis 

Gaan wij samen ons geloof belijden:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden en Gebed

Leggen wij dan onze gebeden voor aan God:

Willen wij vandaag bijzonder bidden voor de Kerk, dat zij mensen mag blijven samenbinden in deze tijd, laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

We bidden voor alle zieken, en alle mensen die voor hen zorgen. Voor artsen, verpleegkundigen, alle zorgmedewerkers. Voor bestuurders, medewerkers van hulpdiensten. Dat God hen kracht en wijsheid geeft. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij voor alle mensen die overleden zijn, dat God hen thuis mag brengen in zijn Rijk. Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij ook voor alle nabestaanden die nu moeilijk afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, in slechts kleine groepen en korte tijd. Dat zijn kracht vinden bij elkaar en bij God. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Goede God, u heeft ons geroepen als leden van uw Kerk in deze dagen. Schenk ons uw kracht, heil en genade, dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Amen.

Gebed

Bidden we samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Onze Lieve Vrouwe ter Nood, bid voor ons
Heilige Willibrord, Beschermer van Holland en Zeeland, bid voor ons
Heilige Michael, bid voor ons

Amen.                    

No comments:

Post a Comment