Sunday, 18 March 2018

Het Gezicht van het Verbond

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 12,20-33.

Onder degenen die bij gelegen­heid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken.
Dezen nu klampten Filippus van Betsaida in Galilea aan en vroegen hem: 'Heer, wij zouden Jezus graag spreken.'
Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over.
Jezus antwoordde hun: 'Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk uw Naam!' Toen kwam er een stem vanuit de hemel: 'Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.'
Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: 'Een engel heeft tot Hem gesproken.'
Maar Jezus sprak: 'Niet om Mij was die stem, maar om u.
Nu heeft er een oordeel over deze wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen;
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal ik allen tot Mij trekken.'
Hiermee duidde Hij aan, welke dood Hij zou sterven.

Broeders en zusters in Christus,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het volgende week gemeenteraadsverkiezingen zijn, zowel in onze eigen gemeente als door heel het land. In bijna alle gemeenten wordt er campagne gevoerd door veel verschillende partijen die allemaal graag een plekje in de raad willen hebben.

De partijen willen als het ware een soort verbond met ons aangaan. Ze zeggen als het ware: “als u  ons uw stem geeft, dan zorgen wij de komende vier jaar voor lage belastingen, betere voorzieningen en wel of geen extra supermarkt in het dorp – naar gelang uw voorkeur”.

Nu twijfel ik er niet aan dat alle verkozen kandidaten erg hun best zullen doen voor deze gemeente in de komende vier jaar, maar ik zal u niets nieuws zeggen als ik u meld: dat verbond tussen kiezer en gekozene is vaak wat dun.

Iedere politicus spreekt uit wat hij of zij graag anders zou zien, maar de realiteit is toch ook vaak weerbarstig. En wie al te hard hamert op verkiezingsbeloften kan ook gauw teleurgesteld raken.

En als na vier jaar het verbond tussen kiezer en gekozene weer afgelopen liggen alle opties weer open, de kiezer kan op iemand anders stemmen – en de kandidaat kan weer op zoek naar nieuwe stemmers. Het spel begint weer van voren af aan.

Bij God gaat dat anders.

God sluit een verbond met zijn volk Israël en als God iets zegt of doet, dan staat dat als een huis. God blijft altijd trouw aan wat Hij zegt. Hij spreekt niet alleen maar ware woorden, Hij is de Waarheid.

Wie de Bijbel een beetje kent weet echter ook dat dat verbond tussen God en Mens soms ook wat dun lijkt te zijn, maar dat ligt niet aan God. Dat ligt aan mensen die ontrouw zijn, die nadat ze een verbond met God zijn gaan sluiten toch na een paar jaar gaan stemmen op B.A.A.L, of A.S.T.A.R.T.E , of de M.A.M.M.O.N.

Want die beloven zoveel meer! Welvaart, een goede oogst, meer plezier in het leven…. Maar al die beloften zijn vals. Als je op iets anders dan God gaat bouwen kom je bedrogen uit.

Maar wat mensen ook doen, God blijft trouw aan wat Hij zegt, Hij diept zijn Verbond zelfs steeds verder uit en zegt in Jeremia, in de tekst die wij zojuist gelezen hebben:

Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn.
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: 'Leer de Heer kennen.' Want iedereen, groot en klein, kent mij dan

En hoe laat God zich kennen? Niet door een verkiezingsposter, of met een omroepwagen die door het dorp rijdt en waar allerlei slogans en leuzen uit komen. Nee. Hij laat zich kennen door Jezus Christus. Hij laat zich kennen in alles wat Jezus zegt, in alles wat Jezus doet en in alles wat Jezus door moet maken.

En Jezus gedraagt zich niet als iemand die vooraan wil staan, iemand die campagne gaat voeren en alles op alles zet om maar in de praatprogramma’s te kunnen optreden.

Hij geeft ons niet eens een echte verkiezingsbelofte: Hij zegt, als je je aan je leven vastklampt, aan deze wereld, aan alles wat daar in is, dan win je niks.
Maar als je je leven loslaat, en alle dingen waar je denkt dat je op zou kunnen steunen, dan win je alles. Want God laat je nooit vallen.

Tot zover zijn campagne.

En op Goede Vrijdag zal hij meedoen aan zijn enige verkiezing, en het volk kiest dan voor Barabbas.

En Barabbas was een rover.

Maar hoe ontrouw mensen ook kunnen zijn, hoe vaak mensen ook de Waarheid die voor hun ogen staat niet willen zien. God blijft de mensen trouw.

Als ik opgeheven ben aan het Kruis – zegt Jezus – zal ik de hele wereld tot mij trekken. En iedereen, groot en klein, kent Hem dan.

Gods plan, Gods verbond gaat altijd door. Tot alles voltooid is in Hem, de Eeuwige, in Eeuwigheid.

Amen.


No comments:

Post a Comment